#Nguyễn Phương Hằng lý lịch

2 Bài viết

Bà Nguyễn Phương Hằng bị xử lý thế nào khi mang 2 quốc tịch?

Bất ngờ chưa: Bà Nguyễn Phương Hằng trước đây có tên khác, từng sống với đệ tử Năm Cam