#Vũ Hoàng My CD

2 Bài viết

OMG: Hoàng My viết sai cả tên dù chị đang... làm giám khảo chính chương trình đó

Hết Kim Duyên - Doreamon, Vũ Hoàng My thách thức fan phân biệt Marvel và "CD"