#TPHCM hỗ trợ kit test nhanh covid-19

2 Bài viết

Gen Z nghèo vì mua kit test nhanh: 'Bao nhiêu cho đủ khi xung quanh toàn là F0?'

TP. HCM cấp kit test nhanh Covid-19 cho các trường học