#kit test nhanh Covid-19

5 Bài viết

Gen Z nghèo vì mua kit test nhanh: 'Bao nhiêu cho đủ khi xung quanh toàn là F0?'

Quy định của TP.HCM về xét nghiệm toàn bộ học sinh ở lớp có F0 đã được thay đổi

Chúng ta đã bị que test nhanh Covid-19 lừa như thế nào?

Bạn đã nắm rõ quy trình test nhanh Covid-19 tại nhà?

Không nên lạm dụng kid test nhanh Covid-19!