#Không cần xét nghiệm khi đi học

1 Bài viết

Quy định của TP.HCM về xét nghiệm toàn bộ học sinh ở lớp có F0 đã được thay đổi