#Hanbin cổ vũ đồng bào miền Trung

1 Bài viết

Hanbin dạy TEMPEST nói tiếng Việt, cổ vũ đồng bào miền Trung vượt qua bão Noru