#Đan Trường - Trung Quang

3 Bài viết

Đan Trường - Trung Quang song ca hit 20 năm: Sao liệu có đổi ngôi?

Ông Bầu Hoàng Tuấn lý giải chuyện trang phục giống nhau của Đan Trường và Trung Quang