#Blacka lúc nhỏ

1 Bài viết

Rap Việt mùa 2: Từ bé Blacka đã "on the mic" rồi