#MV Có hẹn với thanh xuân

1 Bài viết

Công bố kế hoạch tan rã, khoảnh khắc cả 5 thành viên MONSTAR cùng ngồi xem 1 MV gây chú ý