#đại gia chống lưng Sam

3 Bài viết

Sam: "Tôi không có bất cứ mối quan hệ vượt quá giới hạn nào với người đàn ông đó"

"Buồn cho cái nghề của mình", câu nói than thân, chát chúa từ Sam

Sam: "Không hiểu sao người đẹp nào thành công cũng bị nói có đại gia?"