logo future

2 phút tìm hiểu về logo Windows qua các thời kỳ: Đổi logo chóng nhanh chóng mặt!

Khánh Trang|

Trái ngược với Apple luôn nhất quán với logo thì Microsoft thay đổi đa dạng về màu sắc, kiểu dáng qua mỗi thời kỳ.

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.