logo future

Năm 2022 rồi mà trên iPad vẫn chưa hề có ứng dụng máy tính mặc định, lý do vì sao?

Minh Anh|

Ban đầu là vì tiêu chuẩn khắt khe của Steve Jobs. Nhưng ngày nay, Steve Jobs không còn là CEO nữa, nhưng tại sao iPad vẫn chưa có máy tính?

Nguồn:TH&PL

Credit: Apple Explained.

logo future

© FutureNow 2022. All Rights Reserved.